AEARCHIVES:

http://anneysermans.be/home

P – TRAINS (Astrin Phosphora) – PhD:

http://astrinphosphora.anneysermans.be/

MUSIC:

https://soundcloud.com/ann-eysermans     

Ann Eysermans [Antwerpen, 1980] studeerde aan het conservatorium te Brussel, waar zij de Masterdiploma’s Muziekschriftuur [harmonie, contrapunt, fuga en compositie] in 2004 en Jazz [contrabas] in 2007 behaalde. Zij speelt contrabas en harp [improvisatie, experimentele composities en eigen werk] in verschillende groepen zoals FENNA, Fnussjen, en DUO. Bij ChampdAction [productiehuis voor nieuwe muziek, multidisciplinaire muziekprojecten en klankkunst] is zij sinds 2007 muzikante en performer in verschillende multimediale producties. Sinds 2010 is zij ‘artist in residence’ bij ChampdAction. Van 2010 tot en met 2014 werkte zij aan een intermediaal doctoraatsonderzoek [FWO, VUB, KCB, ChampdAction]: “P – TRAINS [Astrin Phosphora]”. Op 27 november 2014 eindigde dit onderzoek met de titel’ Doctoraat in de Kunsten’ [met felicitaties van de jury], behaald aan de Vrije Universiteit Brussel. Vele grafische partituren uit dit audiovisuele project worden uitgevoerd door verschillende musici en ensembles, zowel nationaal als internationaal.

Haar mateloze fascinatie voor treinen weerspiegelt zich vandaag nog steeds in nieuwe tapecomposities met treingeluiden, treingedichten, beelden en video’s waarin rijdende motorstellen en oude diesellocomotieven opduiken voor verscheidene projecten. In Christmas Special, een verzameling klankverhalen die doorheen de tijd evolueren en transformeren, ontwaar je vertrekkende en stoppende treinen als vooraankondiging of als klankobject dat zich ontwikkelt boven zachte choralen en abstracte tekstfragmenten.

Momenteel werkt Ann bij MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] als artistiek verantwoordelijke binnen de educatieve werking. Naast deze artistieke activiteiten zet zij haar studie Filosofie verder aan de Vrije Universiteit Brussel.

Archivistiek – Bibliotheek – Boeken – Boeken over boeken – Compositie – Contrabas – Egels – Erfgoed – Experimentele muziek – Filosofie – Fosforescentie – Geneeskunde – Harp – Hedendaagse muziek – Improvisatie – Jazz – Klassieke muziek – Kunst – Literatuur – Muziekeducatie – Monopoly – Objecten – Piano – Poëzie – Roy Orbison – Schaken – Treinen – Viola de Gamba – Wetenschap, …

[Alfabetische rangschikking, de volgorde is arbitrair.]


 

Ann Eysermans [Antwerp, 1980] studied at the Brussels Conservatory, where she obtained her Master’s degrees in Music Writing [harmony, counterpoint, fugue and composition] in 2004 and Jazz [double bass] in 2007. She plays double bass and harp [improvisation, experimental compositions and her own work] in various groups such as FENNA, Fnussjen, and DUO. At ChampdAction [production house for new music, multidisciplinary music projects and sound art] she has been a musician and performer in various multimedia productions since 2007. Since 2010 she is ‘artist in residence’ at ChampdAction. From 2010 to 2014 she worked on an intermedial doctoral research [FWO, VUB, KCB, ChampdAction]: “P – TRAINS [Astrin Phosphora]”. On 27 November 2014 this research ended with the title ‘Doctorate in the Arts’ [with congratulations of the jury], obtained at the Vrije Universiteit Brussel. Many graphic scores from this audiovisual project are performed by different musicians and ensembles, both nationally and internationally.

Her fascination for trains is still reflected today in new tape compositions with train sounds, train poems, images and videos in which moving electric trains and old diesel locomotives appear for various projects. In Christmas Special, a collection of sound stories that evolve and transform over time, you will discover departing and stopping trains as a prelude or as a sound object that evolves over soft chorales and abstract text fragments.

At the moment Ann works at MATRIX [Centre for New Music] as artistic director within the educational activities. In addition to these artistic activities, she is continuing her studies in Philosophy at the Vrije Universiteit Brussel.


Archives – Libraries – Books – Books about books – Composition – Double bass – Hedgehogs – Heritage – Experimental music – Philosophy – Phosphorescence – Medecine – Harp – Contemporary music – Improvisation – Jazz – Classical music – Art – Litterature – Musical education – Monopoly – Objects – Piano – Poetry – Roy Orbison – Chess – Trains – Viola de gamba – Science, …